top of page

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nr 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

na zadanie: zakup ramek gniazdowych oraz beleczek odstępnikowych

w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

„Powiększenie pasieki pszczelej poprzez zakup odkładów i uli ekologicznych oraz doposażenie pasieki w sprzęt pszczelarski wraz z zakupem leków dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pszczół” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę (nr 1) firmy Zakład Stolarski Wanda Ratajczak, która jest ważna, zgodna z warunkami przedstawionymi w ogłoszeniu o przetargu, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium ocen ofert, tj. kryterium cena brutto: waga 100%, uzyskała najwyższą ocenę.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: BRAK


bottom of page